ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN JUNE IN THE CITY

1. ALGEMEEN

 • 1.1. De algemene voorwaarden zoals hierna uiteengezet (de “Algemene Voorwaarden”), zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn tussen June in the City B.V.B.A. (hierna “JITC”) en de personen die goederen aankopen via de website juneinthecity.be of anderszins (de “Koper”). 
 • 1.2. De Koper wordt verzocht de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen alvorens over te gaan tot het plaatsen van een bestelling aangezien zijn rechten en plichten hierdoor worden bepaald.
 • 1.3. De Algemene Voorwaarden vormen samen met de bestelbon de Overeenkomst tussen JITC en de Koper.
 • 1.4. Indien de Koper jonger is dan 18 jaar dan heeft hij/zij de toestemming nodig van zijn/haar ouders of van zijn/haar wettelijke voogd alvorens een bestelling te plaatsen

 

2. ​AANVAARDING DOOR DE KOPER

 • Door op enig ogenblik een bestelling te plaatsen op de website juneinthecity.be of enige andere website van JITC (de “Website”), wordt de Koper geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en aanvaardt hij/zij onherroepelijk om door de Algemene Voorwaarden gebonden te zijn. 
 • Overeenkomstig de wet van 9 juli 2001 inzake de vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, zal de validatie van de bestelbon worden gelijkgesteld met een electronische handtekening die tussen de partijen dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en tot bewijs strekt voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de verschuldigde geldsommen ter uitvoering van de bestelling. 
 • JITC kan weigeren een bestelling geplaatst door Koper na te komen, bijvoorbeeld indien bepaalde eerdere bestellingen door Koper nog niet werden voldaan of indien eerder goederen beschadigd werden teruggestuurd of verloren zijn gegaan.

 

3. AANKOOP EN VERKOOP VAN GOEDEREN

 • 3.1. Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, zal JITC goederen verkopen aan de Koper.
 • 3.2. De door JITC aangeboden goederen zijn deze die op de Website worden aangegeven op het moment dat de Koper de Website raadpleegt, zolang de voorraad strekt (de “Goederen”).
 • 3.3. Indien één van de Goederen niet beschikbaar is, wordt de Koper uiterlijk bij levering van de bestelling hiervan in kennis gesteld. 

 

4. PRIJZEN

 • 4.1. De prijzen op de Website zijn inclusief BTW, vermeld in Euro en zijn geldig in alle landen en gebieden waar de Goederen worden aangeboden. 
 • 4.2. De verzendings- en andere kosten van de Goederen zoals vermeld in artikel 5 zijn niet begrepen in de aangeduide prijzen. Zij worden bijkomend aangerekend na de bevestiging van de bestelling door de Koper. 
 • 4.3. De opgegeven prijzen zijn gewaarborgd zolang de voorraad strekt, behoudens in geval van aanzienlijke wijzigingen van de kosten, met name van de BTW, en onverminderd drukfouten of nalatigheden. JITC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen. Tussen de partijen zal de prijs gelden zoals geafficheerd op de Website op het moment van het plaatsen van de bestelling door de Koper.

 

5. VERZENDINGS- EN ANDERE KOSTEN

 • 5.1. De verzendingskosten bestaan uit een deelname van de Koper in porto en verpakking.
 • 5.2. De verzendingskosten zijn de volgende:
 • De leveringstermijn voor de producten in België bedraagt +/-2 werkdagen. Internationale leveringen kunnen 3 tot 5 werkdagen in beslag nemen, afhankelijk van de koerier in het land waar het pakket naar verzonden wordt. 
 • Verzending in België is gratis
 • Voor een buitenlandse verzending binnen Europabetaal je € 14
 • 5.3. De Koper draagt alle kosten verbonden met het gebeurlijke terugsturen van de Goederen in overeenstemming met artikel 9.
 • 5.4. De Koper draagt eveneens alle kosten verbonden met incasso, zoals vermeld in art 8.2.

 

6. BESTELLING

 • 6.1. Indien de Koper een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende Goederen die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze Goederen geïnteresseerd te zijn door op het vakje «Toevoegen» te klikken.een overzicht van de door hem geselecteerde Goederen te krijgen, door te klikken op "Uw Mandje", "Naar Winkelmandje". De Koper heeft op elk moment de mogelijkheid om:
 • de selectie van Goederen te beëindigen.  
 • eventuele fouten bij de ingave van de gegevens te corrigeren door te klikken op het zwarte vakje met witte kruisje rechtsboven. De correctie is evenwel niet meer mogelijk eens de Koper op "Afrekenen"heeft geklikt ; 
 • 6.2. Om een product aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevens en facturatiegegevens invoeren. Daarna dient u ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. 
 • 6.3. De Koper aanvaardt dat het invoeren van de identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met de Algemene Voorwaarden. 
 • 6.4. Indien wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, dan is uw aankoop definitief.
 • 6.5. De bestelling wordt nagekomen, onder voorbehoud van het recht van JITC om deze te weigeren. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden bij foutieve prijsvermelding, niet-betaling van voorafgaande bestellingen of als JITC van oordeel is dat er te vaak artikelen teruggestuurd of verloren worden

7. LEVERING

 • 7.1. Levering binnen de Benelux: tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Website, zal de levering  voor alle beschikbare Goederen in principe gebeuren binnen 2 werkdagen na het plaatsen van de bestelling.
 • 7.2. Levering in de Europese Unie, buiten de Benelux: tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Website, zal de levering  voor alle beschikbare Goederen in principe gebeuren binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling.
 • 7.3. Levering buiten de Europese Unie: tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Website, zal de levering  voor alle beschikbare Goederen in principe gebeuren binnen 8 werkdagen na het plaatsen van de bestelling.
 • 7.4. De door de Koper bestelde Goederen worden geleverd op het adres dat de Koper op de bestelbon heeft vermeld volgens de leveringsvoorwaarden van de Post of van de transporteur.
 • 7.5. JITC beslist volledig autonoom of zij de Goederen verstuurt via de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder. JITC kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval de leveringstermijn uitloopt door toedoen van de postdiensten of vervoermiddelen, evenmin als voor verlies van de bestelde Goederen. De vervoersrisico’s zijn voor rekening van de Koper, die binnen drie (3) werkdagen te rekenen vanaf de leveringsdatum een met redenen omkleed bezwaarschrift bij de postdiensten of bij de vervoerder moet indienen. 
 • 7.6. De eigendom van de bestelde Goederen gaat over op de Koper na de algehele betaling van het totale factuurbedrag.

 

8. BETALING

 • 8.1. De Koper heeft de keuze uit de volgende betalingswijzen;
 • Met een VISA-kaart of MasterCard onder vermelding van het nummer en de vervaldatum van de kaart; 
 • Per overschrijving op internet via Bancontact, Mistercash, Maestro.
 • Met een waardebon. 
 • 8.2. Bij incasso van een onbetaalde factuur zijn alle inningskosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk, voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair bepaald. Het bedrag komt overeen met 15% van het totaal verschuldigd bedrag, met een minimum van 50 EUR. 

 

9. RECHT OM AF TE ZIEN VAN DE AANKOOP VAN DE GOEDEREN 

 • 9.1. De Koper heeft  veertien (14) kalenderdagen de tijd om op eigen kosten het of de door hem bestelde Goederen terug te sturen zonder betaling van een boete en zonder vermelding van reden. Deze termijn gaat in daags na de leveringsdatum van de bestelling. De Goederen moeten worden teruggestuurd in de oorspronkelijke verpakking en conditionering, in nieuwe staat, met de originele etiketten nog aangehecht. Gedragen, bevuilde, berookte, beschadigde of herstelde Goederen worden niet teruggenomen. De Goederen worden teruggestuurd naar het volgende adres : June in the City BVBA, Raalbeeklaan 10, 3001 Heverlee, België. Het bewijs van terugzending door de Post dient verplicht te worden gevalideerd. 
 • 9.2. Indien aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan, zal JITC de Koper uiterlijk dertig (30) kalenderdagen nadat JITC het pakje ontvangen heeft, de door hem gestorte bedragen terugbetalen, met uitzondering van de verzendings- en andere kosten zoals omschreven in artikel 5 alsmede de Kosten om de Goederen terug te zenden naar JITC, welke ten laste van de Koper blijven. De Koper kan verkiezen om een waardebon te ontvangen in de plaats van de terugstorting van de bedragen.
 • 9.3. Geschenkbonnen of waardebonnen kunnen nooit het voorwerp uitmaken van een retour, of terugbetaling, onder welke vorm dan ook. 
 • 9.4. In geval van abnormale of overmatige terugzendingen behoudt JITC zich het recht voor, een volgende bestelling te weigeren.


10. OVERMACHT

 • 10.1. Overmacht betekent elke gebeurtenis die de uitvoering van de verbintenissen door JITC onder deze Overeenkomt schaadt of onmogelijk maakt en die buiten de redelijke controle ligt van JITC, en die JITC niet had kunnen voorkomen of overwinnen met redelijke voorzorg en vooruitziendheid, zoals daden van oorlog, rellen, vuur, staking, overstroming, aardbeving, of een andere natuurramp, de aanwezigheid van virussen, onderbreking van de postdiensten en vervoer- en/of communicatiemiddelen, overheidsbevelen, en gelijkaardige gebeurtenissen. De niet nakoming door JITC van haar verbintenissen zal geen wanprestatie uitmaken in hoofde van JITC, of aanleiding geven tot een eis tot schadevergoeding jegens JITC indien, en voor zover, zulke wanprestatie is veroorzaakt door de Overmacht. 

 

11. OVERIGE BEPALINGEN

 • 11.1. Indien een bepaling van deze overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, onwettig, ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard onder enig toepasselijk recht, dan wordt die bepaling geacht geen deel uit te maken van de Overeenkomst en zal ze de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aantasten. Partijen doen hun best om onmiddellijk te goeder trouw een geldige bepaling met een gelijk of gelijkaardig economisch effect te onderhandelen ter vervanging. 

Nieuwsbrief.

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Meer info vind je in onze algemene voorwaarden.